AMR คืออะไร?

AMR หรือที่ย่อมาจากคำว่า Automatic Meter Reading โดยมันเป็นระบบอ่านข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ที่ทำงานผ่านระบบสื่อสารประเภทต่าง ๆ โดยมันจะถูกติดตั้งเอาไว้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ที่มีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100kVA และมีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 30kW ขึ้นไป ในพื้นที่ที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยมันจะนำข้อมูลที่อ่านได้ทั้งหมด มาเก็บเอาไว้ที่ AMR DATA CENTER เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ของ AMR 

โดยระบบ AMR นี้ จะมีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

  1. Digital หรือ Electronic Meter
  1. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น GPRS, GSM, 3G Modem และ Mobile Network
  1. Server และ AMR Software

ในส่วนของการทำงานของระบบ AMR นี้ มันจะทำงานโดยการแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเราออกมาในทุก ๆ 15 นาที ตามช่วงเวลา เช่น รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ รายปี และตามช่วงเวลาที่เรากำหนดเอง โดยมันจะแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟเส้น และกราฟแท่ง และระบบ AMR ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่สามารถปรับค่าเวลาของมิเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเครื่องได้โดยอัตโนมัติ ที่สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มได้ เช่น ข้อมูลแยกตามการไฟฟ้า หรือ ข้อมูลแยกตามประเภทธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่ง มาเปรียบเทียบได้ตามที่เราต้องการอีกด้วย

ผู้เขียน :  ศิรดา จิรานันท์สกุล

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ