ISO 9001 : 2015

ISO 9001:2015 คืออะไร
ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหาร
คุณภาพ (Quality Management System : QMS)
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับ
บริหารกระบวนการให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
จัดทำ และ ประกาศใช้โดย International Organization
for Standardization (at Geneva Switzerland)
ซึ่ง ISO มาจาก ภาษากรีก แปลว่า เท่ากับ/เท่ากัน

ใน ขณะนี้ ทางบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการยื่นขอ ISO
หากต้องการ หนังสือรับรอง การยื่นขอ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์
ได้ที่แผนก ธุรการบริหารงานส่วนใน สำนักงานใหญ่ บางเขน