การรับพนักงานช่างไฟฟ้า

..ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่
เบอร์โทรฯ ออฟฟิส เพื่อนัดสัมภาษณ์งานกับ

 ฝ่ายบุคคล
tel.064-934-0295
tel.02-136-5935

เอกสารที่ต้องเตรียมมามีดังนี้

1สำเนาบัตรประชาชน
2สำเนาทะเบียนบ้าน
3วุฒิการศึกษา
4ใบประกาศ และ หนังสือรับรอง ต่างๆ


การทดสอบ

1. ทดสอบโดยการทำข้อสอบ ความรู้ทางไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้าทั่วไป 50ข้อ ปรนัย และ อัตนัย โดยให้เวลา ไม่เกิน 60นาที โดยวัดผลที่ 50-60%
พิจารณาให้ผ่าน

2. ทดสอบโดยการต่อวงจรกระดานฝึก
ช่างไฟฟ้าอาคารระดับ 1 เดินท่อ PVC วัดผลโดยพิจารณาลักษณะการเดินท่อตามแบบ ความเรียบร้อยสวยงาม ทักษณะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

3. โดยการสัมภาษณ์ การโต้ตอบ สอบถาม ไหวพริบ และ บุคลิกภาพ

**การพิจารณารับเข้าทำงานนั้น ผู้สมัคร ต้องสอบผ่านในข้อ (1) หรือ ข้อ (2) อย่างใดอย่างหนึ่ง
กับข้อ (3)


กรณีผู้ผ่านการทดสอบ

1.บริษัทฯ รับเข้าทำงาน เป็นช่างไฟฟ้าระดับ 1 เป็นพนักงานประจำตามสัญญาของบริษัทฯ

2.กรณียังไม่สามารถบรรจุได้ ผู้สมัครนั้นจะเป็นช่างไฟฟ้าระดับ 1 รอบรรจุ โดยจะเรียกเป็นลำดับไปเมื่อมีตำแหน่ง หรือ มีความต้องการจ้างงานกรณีผู้ผ่านการทดสอบ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1.เปิดบัญชี ธนาคารไทยพาณิชญ์ พร้อมทำบัตร ATM จากนั้นส่งสำเนาให้ฝ่ายบุคคล

2.ดำเนินการตรวจโรค และ สารเสพย์ติด ที่โรงพยาบาล แล้วส่งผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ให้ฝ่ายบุคคล

3.เอกสารเพื่ออ้างอิงประสบการณ์ ใช้เพื่อการพิจารณาปรับฐานเงินเดือนตามประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค โดยจะต้องเป็นพนักงานบรรจุตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ หรือ นิติบุคคล ..กรณีเป็นงานรับเหมา จะต้องมีเอกสารรับรองจากนิติบุคคล หน่วยงานราชการ ระบุโครงการที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน ระยะเวลาโครงการที่แน่นอน

กรณีผู้สอบไม่ผ่าน **ทางบริษัท จะรับเป็นช่างไฟฝึกหัด สัญญาลูกจ้างรายวัน โดยจะมีการคัดระดับตามความเหมาะสม แล้วเลื่อนระดับเป็นลำดับ ตามลักษณะความสามารถ และ จากผลการสอบวัด เพื่อคัดเลือกขึ้นลำดับช่างไฟฟ้าสัญญาจ้างทั่วไป ในลำดับต่อไป