การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเริ่มขึ้นจากจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นหลัก เพราะการเชื่อมต่อในแต่ละวงจร ก็จะแตกต่างออกไปตามการใช้งาน โดยหลัก ๆ แล้วในการออกแบบวงจรแต่ละวงจรนั้นจะเข้าสู่กระบวนการออกแบบ ดังนี้

  1. วางแผนการออกแบบ จะเป็นขั้นตอนที่วางแผน กำหนดทิศทางการออกแบบ การตั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงเสนอเทคนิคของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เห็นส่วนประกอบและโครงสร้างทั้งหมด
  2. กำหนดข้อมูลเฉพาะ เป็นการระบุข้อมูลและฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น ข้อมูลด้านไฟฟ้า สัญญาณที่ต้องส่งออกอุปกรณ์จ่ายไฟคืออะไร สามารถใช้ได้ในพลังงานที่เท่าไร เป็นต้น
  3. ออกแบบ เป็นขั้นตอนในการออกแบบ สร้างแบบจำลองและคำนวนว่าสามารถเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
  4. ตรวจสอบและทดสอบ เมื่อทำการออกแบบวงจรแล้ว ต้องมีการทำการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน และนำผลเหล่านี้มาปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป
  5. สร้างต้นแบบ เมื่อทำการทดสอบผลของวงจรแล้ว จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนในการสร้างต้นแบบที่จะนำไปผลิตเพื่อใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสำคัญและมีความรอบคอบ

ผู้เขียน : หฤทธิ์ ล้อทองพานิชย์

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ