มาตรฐาน NFPA คืออะไร?

NFPA เป็นชื่อย่อของ National Fire Protection Association หรือชื่อในภาษาไทย ก็คือ สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ โดยมันเป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1896 โดยสำนักงานใหญ่นั้นตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภารกิจหลักของ NFPA ก็คือ การจัดทำและการสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากสถิติและข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงของชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะลดปัญหาและการสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรโลก นอกจากนี้ NFPA ยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ผ่านการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ NFPA กว่า 300 ชนิด ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วจากนานาประเทศ ในการนำมาใช้ในกระบวนการก่อสร้างและการบริหารจัดการอาคารให้มีความปลอดภัย โดยครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ไปจนถึงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

โดยรหัสของมาตรฐานของ NFPA นั้นมีมากมายหลากหลายประเภท สามารถจำแนกออกมาได้ ดังนี้ 

 • NFPA 1 – รหัสที่เกี่ยวกับไฟ
 • NFPA 2 – รหัสของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฮโดรเจน
 • NFPA 3 – มาตรฐานว่าด้วยการนำมาใช้ของระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบความปลอดภัยในชีวิต
 • NFPA 4 – มาตรฐานสำหรับการป้องกันอัคคีภัยแบบรวม และการทดสอบระบบความปลอดภัยในชีวิต
 • NFPA 10 – มาตรฐานสำหรับเครื่องดับเพลิงแบบพกพา
 • NFPA 11 – มาตรฐานสำหรับการขยายของโฟมในระดับต่ำ กลาง และสูง
 • NFPA 30 – รหัสของของเหลวไวไฟ และติดไฟได้
 • NFPA 70 – เป็นมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา
 • NFPA 70B – แนวทางปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • NFPA 70E – มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน
 • NFPA 72 – สัญญาณเตือนไฟไหม้แห่งชาติ และรหัสสัญญาณ
 • NFPA 77 – แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์
 • NFPA 101 – รหัสความปลอดภัยในชีวิต
 • NFPA 921 – คู่มือสำหรับการสืบสวนเพลิงไหม้และระเบิด
 • NFPA 1001 – คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับนักดับเพลิงมืออาชีพ
 • NFPA 1123 – รหัสสำหรับการส่งสัญญาณโดยใช้ดอกไม้ไฟ
 • NFPA 1600 – มาตรฐานการจัดการภัยพิบัติ / มาตรการฉุกเฉินและความต่อเนื่องทางธุรกิจ / ความต่อเนื่องของโปรแกรมการดำเนินงาน
 • NFPA 1670 – มาตรฐานการดำเนินงานและการฝึกอบรมสำหรับการค้นหาทางเทคนิคและเหตุการณ์ช่วยเหลือ
 • NFPA 1901 – มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ในการดับเพลิงที่เกี่ยวกับยานยนต์

ผู้เขียน :  ศิรดา จิรานันท์สกุล

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น