มาตรฐาน IP คืออะไร?

มาตรฐาน IP หรือชื่อเต็ม ๆ ของมันก็คือ International Protection Standard โดยมันเป็นมาตรฐานในการป้องกันน้ำและฝุ่นของเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย IEC (International Electrotechnical Commission) ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (สมอ.) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

โดยค่าของมาตรฐาน IP นั้นจะมีรูปแบบในการแสดงมาตรฐานแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก คือ IPXX  ยกตัวอย่างเช่น IP65 IP67 IP68 โดยตัวเลขหลักที่ 1 นั้นจะหมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ซึ่งจะมีตั้งแต่เลข 0 – 6 เเละตัวเลขหลักที่ 2 จะหมายถึงการป้องกันจากของเหลว ที่จะมีตั้งแต่เลข 0 – 9K

สามารถแบ่งประเภทของตัวเลขทั้ง 2 หลักได้ ดังนี้

ตัวเลขหลักแรก (ความสามารถในการป้องกันของแข็ง)

ระดับ 0 ไม่มีการป้องกันจากของแข็งใด ๆ ได้เลย

ระดับ 1 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตรขึ้นไป เข้าในอุปกรณ์

ระดับ 2 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตรขึ้นไป เข้าในอุปกรณ์

ระดับ 3 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป เข้าในอุปกรณ์

ระดับ 4 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เข้าในอุปกรณ์

ระดับ 5 มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง สามารถมีฝุ่นเล็ดลอดเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อย แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย

ระดับ 6 มีการป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน และสามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างเต็มที่ 100%

ตัวเลขหลักที่ 2 (ความสามารถในการป้องกันของเหลว)

ระดับ 0 ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใด ๆ ได้เลย

ระดับ 1 มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง

ระดับ 2 มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง

ระดับ 3 มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่ง โดยไม่ก่อเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ระดับ 4 มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทาง โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 5 มีการป้องกันจากสายน้ำได้รอบทุกทิศทาง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ระดับ 6 มีการป้องกันจากสายน้ำ ที่มีแรงคล้ายกับน้ำทะเล สามารถป้องกันน้ำจากหัวฉีดขนาด 12.5 มิลิเมตรได้รอบทิศทางได้ โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 6K มีการป้องกันจากสายน้ำที่มีแรงคล้ายกับน้ำทะเล สามารถป้องกันน้ำจากหัวฉีดขนาด 6.3 มิลิเมตรได้รอบทิศทางได้ โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 7 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้ ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์ เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกสูงสุด 1 เมตร

ระดับ 8 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้ ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์ เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกที่มากกว่า 1 เมตร

ระดับ 9K มีการป้องกันจากสายน้ำที่มีแรงดันสูงพิเศษ สามารถป้องกันน้ำได้รอบทิศทาง ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 80 ºC

ผู้เขียน :  ศิรดา จิรานันท์สกุล

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ