Maximum Power Point Tracking (MPPT) คืออะไร ?

เป็นรูปแบบการคำนวณอย่างหนึ่ง หรือ อัลกอลิธึ่ม ถูกนำมาใช้กับการทำงานของเครื่องผลิตไฟฟ้ากระแสตรง เช่น แผงโซล่าเซลล์ กังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบการคำนวนแบบ MPPT ถูกคิดมาเพื่อคำนวนเอาจุดที่เกิดพลังงานสูงสุดมาใช้งาน ถึงแม้ว่าความเข้มของแสงอาทิตย์หรือความเร็วลมจะเปลี่ยนไปก็ยังสามารถทำงานได้ดี เพราะหลักความเป็นจริงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องผลิตกระไฟฟ้ากระแสตรงมักไม่มีความแน่นอน มักจะแปรผันไปกับปริมาณและความเข้มของแสงอาทิตย์ และความเร็วลมเป็นหลัก ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนการออกแบบในแต่ละระบบการคำนวณ MPPT ว่าจะต้องเป็นจุดไหน จะสามารถดูได้จาก กราฟที่เรียกว่า I-V Curve ซึ่งกราฟนี้ได้มาจากการทดลองและคำนวณที่ค่าความเข้มแสงต่างๆ หรือจะใช้เครื่องในหารวิเคราะห์ที่ชื่อว่า I-V Curv Simulator ก็ได้เช่นกัน

และในปัจจุบันที่นิยมใช้ในการคำนวนการควบคุมการชาร์จของแผงโซล่าเซลล์ ที่ได้นำเอารูปแบบการคำนวณเพื่อหาจุดที่ได้กำลังสูงสุด โดยใช้การปรับแรงดัน และควบคุมกระแส (DC to DC Converter) แล้วนำมาคำนวณให้ค่าที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จ ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า MTTP Solar Charge Controller

ผู้เขียน : หฤทธิ์ ล้อทองพานิชย์

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

โพสต์ไว้ที่: บทความ เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่: