หน่วยงานภายใน

บริษัทเออีซีเอ็นจิเนียริงจำกัด
แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 แผนก 15 ฝ่ายงาน

แผนก ธุรการ บริหารงานส่วนใน
-ฝ่ายงานธุรการ
-ฝ่ายงานการเงิน
-ฝ่ายงานบัญชี
-ฝ่ายงานคลัง
-ฝ่ายงานบุคคล
-ฝ่ายงานไอที
-ฝ่ายงานกฎหมาย

แผนก การตลาด
-ฝ่ายงานช่างไฟดอทคอม
-ฝ่ายงานดีลช่างไฟ
-ฝ่ายงานปั๊มบ้าน
-ฝ่ายงานขายนอก(เซลล์มาร์เก็ทติ้ง)

แผนก งานช่าง และ วิศวกรรม
-ฝ่ายงานบริหารแผนก
-ฝ่ายงานช่าง
-ฝ่ายงานวิศวกรรม

และ ฝ่ายงาน บริหาร