หน่วยงานภายใน

AEC Engineering 2564

บริษัทเออีซีเอ็นจิเนียริงจำกัด
แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 แผนก 20 ฝ่ายงาน

แผนก ธุรการ บริหารงานส่วนใน
-ฝ่ายงานธุรการ
-ฝ่ายงานบุคคล (ปกครอง และ พัฒนากร)
-ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
-ฝ่ายงานกฎหมาย

แผนก การตลาด
-ฝ่ายงานช่างไฟดอทคอม
-ฝ่ายงานดีลช่างไฟ
-ฝ่ายงานปั๊มบ้าน
-ฝ่ายงานประตูรีโมท
-ฝ่ายงานไทยอีวีชาร์ต
-ฝ่ายงานขายนอก(เซลล์มาร์เก็ทติ้ง)
-ฝ่ายงานการตลาด
-ฝ่ายงานไอที
-ฝ่ายงานผลิตเนื้อหา

แผนก งานช่าง และ วิศวกรรม
-ฝ่ายงานบริหารแผนก
-ฝ่ายงานช่าง
-ฝ่ายงานวิศวกรรม

แผนก บัญชีและการเงิน
-ฝ่ายงานบัญชี
-ฝ่ายงานการเงิน
-ฝ่ายงานคลัง

และ ฝ่ายงานพิเศษ ฝ่ายบริหาร และ ที่ปรึกษาองค์กร