Flashover คืออะไร?

Flashover คือ ลักษณะของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเป็นเพลิงใหม้ และมีการกระจุกตัวของความร้อนที่รุนแรงมาก

อ่านต่อ →