หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers)

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) โดยไม่เปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงมีความสำคัญมากในระบบส่งกำลังไฟฟ้าและการแจกจ่ายไฟฟ้า โดยช่วยให้สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานตามหลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (Electromagnetic Induction) ซึ่งค้นพบโดย Michael Faraday ในปี 1831 โดยหม้อแปลงประกอบด้วยขดลวดสองชุดที่พันอยู่รอบแกนเหล็กเดียวกัน ได้แก่:

 • ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding): ขดลวดที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
 • ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding): ขดลวดที่เชื่อมต่อกับโหลด (อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน)

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิ จะเกิดสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ ตามกฎของ Faraday

สมการพื้นฐาน

 • อัตราส่วนแรงดัน (Voltage Ratio): 𝑉𝑠𝑉𝑝=𝑁𝑠𝑁𝑝VpVs​​=NpNs​​
  • 𝑉𝑝Vp​: แรงดันไฟฟ้าขดลวดปฐมภูมิ
  • 𝑉𝑠Vs​: แรงดันไฟฟ้าขดลวดทุติยภูมิ
  • 𝑁𝑝Np​: จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ
  • 𝑁𝑠Ns​: จำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิ
 • อัตราส่วนกระแส (Current Ratio): 𝐼𝑝𝐼𝑠=𝑁𝑠𝑁𝑝IsIp​​=NpNs​​
  • 𝐼𝑝Ip​: กระแสไฟฟ้าขดลวดปฐมภูมิ
  • 𝐼𝑠Is​: กระแสไฟฟ้าขดลวดทุติยภูมิ
 • พลังงานที่ถ่ายโอน (Power Transfer): 𝑃𝑝=𝑃𝑠Pp​=Ps
  • 𝑃𝑝Pp​: พลังงานขดลวดปฐมภูมิ (𝑉𝑝×𝐼𝑝Vp​×Ip​)
  • 𝑃𝑠Ps​: พลังงานขดลวดทุติยภูมิ (𝑉𝑠×𝐼𝑠Vs​×Is​)

ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้า

 1. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (Step-Up Transformers):
  • ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากระดับต่ำไปยังระดับสูง มักใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังสถานีย่อย
 2. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ (Step-Down Transformers):
  • ใช้ลดแรงดันไฟฟ้าจากระดับสูงไปยังระดับต่ำ มักใช้ในการแจกจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ปลายทาง
 3. หม้อแปลงกระแส (Current Transformers, CTs):
  • ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยการแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดที่สามารถวัดได้
 4. หม้อแปลงแรงดัน (Potential Transformers, PTs):
  • ใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยการแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงให้เป็นขนาดที่สามารถวัดได้
 5. หม้อแปลงพิเศษ:
  • หม้อแปลงแบบโทโรอยด์ (Toroidal Transformers): ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำและการกระจายสนามแม่เหล็กต่ำ
  • หม้อแปลงแบบแยกแหล่ง (Isolation Transformers): ใช้ในการแยกวงจรเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้า

การใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า

 • การส่งกำลังไฟฟ้า: ใช้ในระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งไฟฟ้า
 • การแจกจ่ายไฟฟ้า: ใช้ในสถานีย่อยและสถานีแปลงไฟฟ้า เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง
 • การวัดและควบคุม: ใช้ในระบบการวัดและการควบคุมในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและอุตสาหกรรม
 • การแยกวงจร: ใช้ในการแยกวงจรเพื่อความปลอดภัยในงานอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม

ข้อดีของการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า

 • ประสิทธิภาพสูง: สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าได้โดยมีการสูญเสียพลังงานน้อย
 • ความน่าเชื่อถือ: มีความน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนาน
 • การปรับแรงดันไฟฟ้า: สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ได้

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้า การเข้าใจหลักการทำงาน ประเภท และการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าจะช่วยให้สามารถเลือกและใช้งานหม้อแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น