หม้อแปลงไฟฟ้า ระบายความร้อนอย่างไร ? 

หม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อใช้งานไปก็จะเกิดความร้อนขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นในหม้อแปลงเช่นการสูญเสียทองแดง หรือปัจจัยอื่นๆที่สนับสนุนความร้อนในหม้อแปลงเช่นฮิสเทรีซิสและการสูญเสียกระแสวน หากความร้อนในหม้อแปลงไม่สามารถกระจายได้อย่างเหมาะสมอุณหภูมิของหม้อแปลงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็ฉนวนหรือชิ้นส่วนต่างๆในหม้อแปลงเกิดความเสียหาย ดังนั้นการกำจัดหรือการระบายความร้อนจึงมีความจำเป็นอย่างมากต้องระบายความร้อนเพื่อเพิ่มอายุและประสิทธิภาพในการทำงานของหม้อแปลงและที่สำคัญคือความปลอดภัย

การระบายความร้อนจะมีอยู่หลายวิธีเช่นการระบายความร้อนตามธรรมชาติ, การระบายความร้อนด้วยน้ำมันและการเป่าลม, การระบายความร้อนด้วยการปั้มน้ำมัน , การระบายความร้อนด้วยน้ำมันและน้ำ

การระบายความร้อนตามธรรมชาติ  โดยวิธีนี้จะระบายความร้อนโดย การไหลเวียนของอากาศจากธรรมชาติ 

การระบายความร้อนด้วยน้ำมันและการเป่าลมเป็นการระบายความร้อนโดยการไหลเวียนของอากาศที่ถูกบังคับ และการแช่ตัวหม้อแปลงอยู่ในน้ำมันที่บรรจุอยู่ในถังหม้อแปลง

การระบายความร้อนด้วยการปั้มน้ำมัน เป็นการระบายความร้อนด้วยการปั้มน้ำมันโดยการใช้ปั้มน้ำมันให้ไหลวนเวียนได้เร็วขึ้น

การระบายความร้อนด้วยน้ำมันความร้อนที่เกิดจะถูกระบายออกโดยวิธีการแช่ตัวหม้อแปลงอยู่ในน้ำมันที่บรรจุอยู่ในถังหม้อแปลง โดยที่น้ำมันจะเคลื่อนตัวขึ้นและไหลจากส่วนบนของถังหม้อแปลง น้ำมันที่ร้อนนี้จะกระจายความร้อนและพาความร้อนออกไป

การระบายความร้อนด้วยน้ำมันและน้ำเป็นการระบายความร้อนโดยการแช่ตัวหม้อแปลงอยู่ในน้ำมันที่บรรจุอยู่ในถังหม้อแปลง และมีท่อน้ำขดเป็นวงรอบหม้อแปลงไฟฟ้าภายในถังโดยน้ำมันจะเป็นตัวระบายความร้อนแก่หม้อแปลง และน้ำจะเป็นตัวระบายความร้อนแก่น้ำมันอีกครั้งหนึ่ง

ผู้เขียน : นาถชนก สารโภค

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ