เครื่องปันไฟ (Generator)

เครื่องปั่นไฟนั้นคือการแปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยจะอาศัยการหมุนวนของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กหรืออาศัยการหมุนวนของสนามแม่เหล็กตัดกับขดลวด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.เครื่องปั่นไฟกระแสสลับ (Alternator)

2.เครื่องปั่นไฟกระแสตรง (Dynamo)

ซึ่งเครื่องปั่นไฟทั้งสองสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

1.เครื่องต้นกำลัง จะเป็นส่วนที่ให้กำเนิดพลังงานกลของเครื่องปั่นไฟออกมา ซึ่งมีหลากหลายแหล่งพลังงานทั้ง กังหันน้ำ กังหันไอนำ กังหันแก๊ส ฯลฯ

2.ตัวผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ Generator  มีหลักการทำงานคือการอาศัยการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กเพื่อให้กำเนิดพลังงานในเครื่องปั่นไฟ โดยจะมีหลากหลายรูปแบบ

ผู้เขียน | สายชล เมฆจินดา

ช่างไฟดอทคอม