สีสายไฟ

ทาไมสายไฟต้องมีสี ?

ในระบบไฟฟ้าแต่ละระบบประกอบไปด้วยการต่อสายไฟจานวนมากและถูกติดตั้งอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในราง ในท่อ หรือจะเป็นการฝังดิน ดังนั้นมันไม่ง่ายเลยที่เราจะรู้ว่าสายไฟเส้นไหนคือสายอะไรหากทุกๆสายมีสีเดียวกัน เราจึงกาหนดสีของสายไฟเพื่อง่ายต่อการติดตั้งและซ่อมแซม อีกทั้งยังป้องกันความผิดพลาดจากการต่อสายสลับเส้นอีกด้วย

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละสีคืออะไร

เพื่อความเข้าใจตรงกัน จึงกาหนดมาตรฐานของสีสายไฟเพื่อการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยมาตรฐานก่อนหน้านี้คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ มอก.11-2531แต่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกและได้สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กาหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เลขที่ มอก.11-2553 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนมาตรฐานใหม่แต่เราก็ต้องรู้มาตรฐานเก่าเพื่อประโยชน์ในการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบที่ถูกติดตั้งด้วยมาตรฐานเก่า

จะเห็นว่า การเปลี่ยนจากจากมาตรฐานเก่ามาเป็นมาตรฐานใหม่มีการนาสีเดิมมาใช้แต่เปลี่ยนสายนั่นคือสีดาและสีเทาซึ่งหากเราเข้าใจผิดจากสีของมาตรฐานเก่าและทาการติดตั้งจะทาให้เกิดความเสียหายและอันตรายได้ผู้เขียน | ศุภชัย คงมณี

ช่างไฟดอทคอม